Timeline
29.08.2016
3hmong wrote
TXUJCI HMOOB

Ntsujnplig & Khomob

*tshuaj ntsuab
*hu nplig
*khawvkoob
*ua neeb
*cub
*xais, zaws
*saib yaig

Nkaujnraug

*raj
*ncas
*ximxaus
*tshuab nplooj
*kwvtxhiaj
*kwvchab
*pov pob

Lomzem

*qeej
*tuaj lub
*looj xeeb
*pov pob
*kwvtxhiaj
*nce ntoo nplua
*tsa memtoj
*nyuj sibnraus
... see more /> *dabneeg

Kev Kawm

*ntaubntawv
*haujlwm
*kevcai
*ua zaubmov
*ua liajteb
*yug tsiaj
*pab txheebze

Tshwjxeeb

*yees siv
*looj xeeb
*saib havtoj
*pov haum
*khawvkoob
*saub

Npausuav

*peebzeej = yuav ua neeb
*mob, nploj = zoo neej, xis nyob
*dib, nab = yuav muaj tubntxhais
*quav = nyiaj
*plaubhauv = nyiaj
*yuav pib = yuav rau zauv
*neeg ploj = huabcua zoo

Kuv tso npausuav rau hauv qab vim npausuav muaj lus txhais ntau ntau uas neeg coob tus paub. Tsis tas li, ib tsoom Hmoob nyob tebchaws twg los xij, thov peb sawvdaws sibcobqhia. Vam tias yuav tau hnov nej coob tus cov lus txawjntse nyob rau hauv tsabxov uas yog saibxyuas los ntawm hmoob18xeem.
Ua tsaug
noobneej
innoquest@yahoo.com
29.08.2016 0 likes 0 comments 0 comments
3hmong wrote
Tshwj Xeeb = Special
Tswm Xeeb = pay attention to
Laj Fab = Qaum Teb = North
Toob Fab = Qab Teb = South


Phom Sij = danger
Pej Fab = Hnub tuaj = East
Xib Fab = Hnub poob = West
Lwm lo uas koj xam pom..........??


1 xyoos muaj 12 hlis,
1 hlis muaj 4 plua,
1 plua muaj 7 zwj,
1 zwj muaj 24 teev,
1... see more teev muaj 60 thav pheej,
1 thav pheej muaj 60 feeb.
1 xyoo muaj 12 hlis,
1 hlis muaj 4 lim tiam,
1 lim tiam muaj 7 hnub,
1 hnub muaj 24 teev,
1 teev muaj 60 feeb.....?
1 feeb muaj ..........pes tsawg....?
29.08.2016 0 likes 0 comments 0 comments
20.08.2016
06.08.2016
Newsletter
Subscribe now for 3Hmong Dictionary newsletter to receive news, updates, photos of top rated members, feedback and tips to your e-mail.
Site Stats
World Map